YRKO-strategia

Innovatiivinen ja moniulotteinen yrityksen ja/tai omistajuuden strategiatyöskentelyprosessi.

YRKO-strategia prosessit ovat aina innovatiivinen matka, johon kuuluu myös strategian sitouttaminen ja jalkautus organisaatioon. Työskentelytapa on ihmisten välistä vuorovaikutusta sekä tavoitteellista työskentelyä.

YRKO-strategian avulla yritys hallitsee tietoisesti yrityksen ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä, sekä niiden välistä vuorovaikutussuhteita siten, että yritykselle asetetut kannattavuus-, jatkuvuus- ja kehittämistavoitteet pystytään saavuttamaan.

YRKO-strategia on yrityksen tietoinen ja keskeisten tavoitteiden sekä toiminnan suuntaviivojen valinta, alati muuttuvassa maailmassa.

YRKO-strategian osaamisen viisi tasoa:

I Strategisesti heikot

Strategiatyötä ei ole tai se on olematonta

II Strategisesti hajanaiset

Satunnaista tai paikallista
Ei tue erottumista kilpailijoista

III Strategisuutta tavoittelevat

Tekee strategiatyötä tietyllä systematiikalla säännöllisesti
Pyrkii erottautumiseen, mutta ei erottaudu kilpailijoista
Ei ole käytännössä liiketoiminnan johtamisen ydin

IV Strategiset yritykset

Strategiatyöskentely on liiketoiminnan johtamisen ydin
Strategiatyöskentely vaikuttaa koko organisaation toimintaan
Strategiatyöskentely auttaa erottautumiseen ja uudistumiseen
Strategia on tulosten ja yrityksen arvon merkittävä tekijä

V Strategiset huippuyritykset

Strategiatyöskentelyn avulla saadaan aikaan suuria tuloksia ja merkittävää kilpailuetua
Kilpailukyky perustuu strategiatyöskentelyyn
Jatkuva huomio tulevaisuudessa: Miten säilytämme etumatkan?
Strategia on tulosten ja yrityksen arvon merkittävin tekijä

Yksi perusedellytys yrityksen nousemiselle strategiaryhmiin 4 ja 5 on hyvä strateginen arkkitehtuuri. Yrityksen strateginen arkkitehtuuri on strategisen johtamisen kokonaisrakenne, jonka pohjalta yritys suunnittelee, toteuttaa ja valvoo strategista toimintaansa. Strategisen arkkitehtuurin tärkein tehtävä on helpottaa yhteisen ymmärryksen ja näkemyksen syntymistä yrityksen strategiasta, läpi koko organisaation.

YRKO-strategiaprosessit hyödyntävät Kamenskyn strategiatyöskentelyä.

Pyydä lisätietoa